ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ชื่อนักเรียน : นายธนวรรฒ ขันทะ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:22   อ่าน 289 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อนักเรียน : นางสาวจริยา อารีย์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:20   อ่าน 259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
ชื่อนักเรียน : นายเรืองศักดิ์ ต๊ะปะแสง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:17   อ่าน 330 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิจิตรา ปินทิพย์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:15   อ่าน 254 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อนักเรียน : นางสาวชาลีวรรณ ต๊ะหล้า
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:13   อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลียแม่โจ้เชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุชาดา สังเทพ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:11   อ่าน 207 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุภาพร อนุมา
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:06   อ่าน 223 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ชื่อนักเรียน : นางสาวดวงสมร วัฒพานิช
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:05   อ่าน 229 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์บัณพิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อนักเรียน : นายพิพัฒน์พล ใจจันติ๊บ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:03   อ่าน 324 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลีบราชมงคลล้านนาน่าน
ชื่อนักเรียน : นางสาวอารียา สวัสดิ์ดี
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:00   อ่าน 221 ครั้ง