กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกพันธ์ ตันท่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชุมพล ชัยวุฒิ

นายนนทกร สมฤทธิ์

นายกร เปลื้องนคร