กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเอกพันธ์ ตันท่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางนุชนาฎ จันต๊ะโมกข์
ครูประจำชั้น

นายชุมพล ชัยวุฒิ

นายนนทกร สมฤทธิ์

นายกร เปลื้องนคร

นายธนพล สิทธิยศ

นางสาวสิริกัญญา ดวงตา