คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณปราโมทย์ ใจสุดา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ชื่อ-นามสกุล : คุณศราวุธ พุฒตรง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุมิตรา ละวรรณา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาปิยะ ธีรงฺกุโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : คุณอดิศักดิ์ กาซาว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : คุณธีระ ปัญญาอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : คุณโชติธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : องประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ชื่อ-นามสกุล : คุณพงษ์ชัย หมื่นคำสี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณธนู ผลบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณประทวน มณีเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณสรรเพชญ์ ปุละ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณเชิด อินวาทย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกำจัด อนุมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพล สมภารวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฬาวรรธน์ สะสม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู