กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพิชฌาย์ สง่างามสกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปราณี อินวาทย์

นางลำเจย อนุรุท

นางสาวศิริกานต์ คฤหานนท์

นางสาวเบญจพร ก๋าวงศ์

นายจีรวัฒน์ เชียงหนุ้น

นางสาววิลาสินี เทพเสนา

นายจักรกฤษณ์ ศรรบศึก

นายนนน มณีกาศ