กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพุทธิมา นันทะกมล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปราณี อินวาทย์

นางลำเจย อนุรุท

นางสาวสุพิชฌาย์ สง่างามสกุล

นางสาวเบญจพร ก๋าวงศ์

นายสถิต นันทะน้อย

นางสาวศิริกานต์ คฤหานนท์

นางสาววิยะดา ขันทะยศ

นายจีรวัฒน์ เชียงหนุ้น

นายจักรกฤษณ์ ศรรบศึก