กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมพงษ์ อุทธิยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปรารถนา เมืองพรม

นางณัฐสุดา เรืองวุฒิปัญญา

นางสุดธาวรรณ เกษประทุม

นางชลธิชา คำสนิท