กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมพงษ์ อุทธิยา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปรารถนา เมืองพรม

นางณัฐสุดา เรืองวุฒิปัญญา

นางสุดธาวรรณ เกษประทุม