เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง เสนาะเสียงลมไผ่ ขลุ่ยเพียงออ
รายวิชาศิลปะพื้นฐาน รหัสวิชา ศ21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.33 MB
รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.44 KB