กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอำไพ ชาวโยธา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอเนก บุญชูภักดิ์

นายเอกชัย พรหมเทพ

นางสาวเนตรชนก พิเศษนิยม

นางสาวสิวารี สังข์ทอง