กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอเนก บุญชูภักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอำไพ ชาวโยธา

นายเอกชัย พรหมเทพ