ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ชื่อเดิม “ โรงเรียนตาลชุม ” ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5ป.7)สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2502   โดยอาศัยอาคารเรียนที่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตาลชุม และตำบลนาเหลือง ได้ร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นในที่ดินของวัดตาลชุม โดยวัดตาลชุมได้มอบที่ดินจำนวน 4 ไร่                                   

ต่อมาปี พ.ศ. 2517  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบโรงเรียนตาลชุม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย แล้วประกาศตั้งเป็นโรงเรียนตาลชุม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                    

ในปี พ.ศ. 2521 ได้รับมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลตาลชุม ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ เนื้อที่ประมาณ 142 ไร่  และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนแห่งใหม่ ในปี พ.ศ. 2522     ในปีการศึกษา 2526  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. รุ่นที่ 1)

ปีพ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ ) โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ม.พช.ส.) และเป็นโรงเรียนขยายรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ค.สอร.) 

ในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนห้องสมุดดีเด่น  โรงเรียนขนาดเล็ก   เขตการศึกษา 8             

ในปี พ.ศ. 2538  โ รงเรียนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนตาลชุม  ให้เป็นโรงเรียน ตาลชุมพิทยาคม   ประกาศ   ณ วันที่ สิงหาคม 2538                                       โดยนายสุขวิช  รังสิตพล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                  

ในปี พ.ศ.  2547  ได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ                    

ในปีพ.ศ.2549     ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกระทรวงมหาดไทย โดยถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2549   และถ่ายโอนบุคลากร ในวันที่ 16 เมษายน 2550 

ในปีการศึกษา 2563  นี้   มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 373  คน  มัธยมศึกษาตอนต้น 254  มัธยมศึกษาตอนปลาย 119 และมีห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 17 ห้องเรียน ทั้งนี้ในปัจจุบันยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา แพร่ – น่าน เขต 37