ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

 

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ชื่อเดิม “ โรงเรียนตาลชุม ” ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5–ป.7)สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2502   โดยอาศัยอาคารเรียนที่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตาลชุม และตำบลนาเหลือง ได้ร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นในที่ดินของวัดตาลชุม โดยวัดตาลชุมได้มอบที่ดินจำนวน 4 ไร่                                  

ต่อมาปี พ.ศ. 2517              กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบโรงเรียนตาลชุม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย แล้วประกาศตั้งเป็น 
                                          โรงเรียนตาลชุม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   

ในปี พ.ศ. 2521                   ได้รับมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลตาลชุม ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ เนื้อที่ประมาณ
                                           142 ไร่  และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนแห่งใหม่ ในปี พ.ศ. 2522     ในปีการศึกษา 2526 
                                           โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่นที่ 1)

ปีพ.ศ. 2531                         โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา
                                            (ค.อมต.สศ ) โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ม.พช.ส.) และเป็นโรงเรียนขยายรูป
                                            แบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ค.สอร.)

ในปี พ.ศ. 2526                     โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนห้องสมุดดีเด่น  โรงเรียนขนาด
                                            เล็ก   เขตการศึกษา 8            

ในปี พ.ศ. 2538                      โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนตาลชุม  ให้เป็นโรงเรียน ตาลชุมพิทยาคม                           
                                             ประกาศ   ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2538 โดยนายสุขวิช  รังสิตพล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                 

ในปี พ.ศ.  2547                     ได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                             กระทรวงศึกษาธิการ                   

ในปีพ.ศ.2549                        ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกระทรวงมหาดไทย โดยถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา
                                             ในวันที่ 16 สิงหาคม 2549   และถ่ายโอนบุคลากร ในวันที่ 16 เมษายน 2550