ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ชื่อเดิม “ โรงเรียนตาลชุม ” ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5ป.7)สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2502   โดยอาศัยอาคารเรียนที่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตาลชุม และตำบลนาเหลือง ได้ร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นในที่ดินของวัดตาลชุม โดยวัดตาลชุมได้มอบที่ดินจำนวน 4 ไร่                                   

ต่อมาปี พ.ศ. 2517  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบโรงเรียนตาลชุม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย แล้วประกาศตั้งเป็นโรงเรียนตาลชุม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                    

ในปี พ.ศ. 2521 ได้รับมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลตาลชุม ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ เนื้อที่ประมาณ 142 ไร่  และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนแห่งใหม่ ในปี พ.ศ. 2522     ในปีการศึกษา 2526  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. รุ่นที่ 1)

ปีพ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ ) โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ม.พช.ส.) และเป็นโรงเรียนขยายรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ค.สอร.) 

ในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนห้องสมุดดีเด่น  โรงเรียนขนาดเล็ก   เขตการศึกษา 8             

ในปี พ.ศ. 2538  โ รงเรียนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนตาลชุม  ให้เป็นโรงเรียน ตาลชุมพิทยาคม   ประกาศ   ณ วันที่ สิงหาคม 2538                                       โดยนายสุขวิช  รังสิตพล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                  

ในปี พ.ศ.  2547  ได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ                    

ในปีพ.ศ.2549     ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกระทรวงมหาดไทย โดยถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2549   และถ่ายโอนบุคลากร ในวันที่ 16 เมษายน 2550 

ในปีการศึกษา 2553 นี้   มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 369   คน   ( รายงาน 10  มิถุนายน 2553 ) และมีห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 13 ห้องเรียน ทั้งนี้ในปัจจุบันยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา แพร่ – น่าน เขต 37    ทั้งนี้มีรายนามผู้บริหารดังต่อไปนี้

รายนามผู้บริหารโรงเรียน    ( มีทั้งสิ้น 8 คน )    ได้แก่        

 

 
1.  นาย   ทวี            อุทัยธวัช  
2.  นาย   สุรพงษ์       ไชยพันธ์
3.  น.ส.  สุทิธนี         กิวัฒนา
4.  นาย   นวัฒน์       วิชรปราณี 
5.  นาย   ณรงค์กร     ดวงพิกล
6.  นาย  นพพงศ์       ตนะทิพย์
7.  นาย  สมเกียรติ     จันต๊ะ
8.  นาย  ปกรณ์        เล็กศิริวิไล
 
ตำแหน่ง ครูใหญ่ 
ตำแหน่ง ครูใหญ่ 
ตำแหน่ง ครูใหญ่
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 
ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2502-2508 
ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2502 - 2508
ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ.  2511 - 2513   
ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2513-2535       
ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2535-2537
ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2537-2545
ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2546- 2553
ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2556 –ปัจจุบัน