กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมัญชรี ศรีเวียงฟ้า

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนิโรจน์ เพียรกสิกรรณ์

นายฐิตินาถ มงคล