กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนิโรจน์ เพียรกสิกรรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมัญชรี ศรีเวียงฟ้า

นายฐิตินาถ มงคล