กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนิโรจน์ เพียรกสิกรรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมัญชรี ศรีเวียงฟ้า

นายฐิตินาถ มงคล