กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนงลักษณ์ สุโขยะชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวศิน ปังสุวรรณ

นางสาวสิทธินี พูลยิ่ง

นางพรรณเพ็ญ ยังเหล็ก

นางณพิชญา ปันทิพย์

นางสาวจรรยารักษ์ ใบยา