กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุฑามณี ทะขัติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุฬาวรรธน์ สะสม

นางอุบล ชัยศิริ

นางสาวปาริตา สารถ้อย