กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจุฑามณี ทะขัติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจุฬาวรรธน์ สะสม

นางสาวนรีรัตน์ พะมิตร

นางสาววรารัตน์ จันทร์หมื่น