กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจุฑามณี ทะขัติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจุฬาวรรธน์ สะสม