กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดิศรานันท์ ผูกจิต

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ กุนดี

นางรัฐชญา วงศ์ษารัฐ