กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางดิศรานันท์ ผูกจิต

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ กุนดี

นาง​สาวลลิต​า​ เนตร​ทิพย์

นางรัฐชญา วงศ์ษารัฐ

นางสาวเบญวรรณ ศรีเมืองแก้ว