กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางดิศรานันท์ ผูกจิต

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ กุนดี

นางรัฐชญา วงศ์ษารัฐ