คณะผู้บริหาร

นายเชิด อินวาทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา