คณะผู้บริหาร

นายเชิด อินวาทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสถิต นันทะน้อย

นางพรรณเพ็ญ ยังเหล็ก

นางลำเจย อนุรุท

นางจุฬาวรรธน์ สะสม